Όροι Πωλήσεων

Οι πωλήσεις από το κατάστημα μας θεωρούνται όλες της Μετρητοίς εκτός και εάν έχει γίνει συμφωνία για πίστωση. Στην περίπτωση αυτή παρακαλώ ενημερωθείτε για το πιστωτικό σας όριο και τον χρόνο αποπληρωμής από το λογιστήριο.

Όλα τα εμπορεύματα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και συνοδεύονται πάντα από τα νόμιμα παραστατικά (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής...)

Οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων θα γίνει δεκτή εφ’ όσον τηρούνται τα παρακάτω.

  1. Έχει την έγκριση μας
  2. Γίνει εντός 10 ημερών από την αγορά τους
  3. Τα προς επιστροφή εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία και κατάσταση
  4. Δεν έχουν κοπεί από μεγαλύτερη συσκευασία (Μέταλλα, λάστιχα….κλπ)
  5. Είναι αξίας μεγαλύτερης του 1€ προ ΦΠΑ ανά είδος και όχι συνολικά
  6. Συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά
    • α) Δελτίο Αποστολής για αγορές με Τιμολόγιο
    • β) Την αρχική Απόδειξη Λιανικής για αγορές με Απόδειξης Λιανικής Πώλησης

Σε περίπτωση επιστροφής εργαλείων η αξία τους θα συμψηφιστεί με εμπορεύματα και όχι με επιστροφή χρημάτων. (Εμπορεύματα που ο κωδικός τους ξεκινά από 04ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ)

Η πληρωμή των τιμολογίων επί πιστώσει θα πρέπει να γίνεται στον συμφωνημένο χρόνο (που αναγράφεται και πάνω στα τιμολόγια δίπλα στο τελικό ποσό) με απόκλιση μίας εβδομάδας.

Σε γενικές γραμμές τα υπόλοιπα θα πρέπει να κλείνουν στο τέλος κάθε μήνα ή κατά την εξάντληση του πιστωτικού ορίου ανάλογα με το ποιο από τα δύο εξαντλείται πρώτο. Εννοείται ότι αυτό δεν επηρεάζει τον τρόπο πληρωμής (π.χ. Επιταγή 90 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.)

Σε περίπτωση που ένα υπόλοιπο δεν εξυπηρετείται ενώ δεν έχει εξαντληθεί το πιστωτικό όριο και έχει παρέλθει και το χρονικό περιθώριο ανοχής τότε θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να εξισώσουμε το πιστωτικό όριο με το τρέχον υπόλοιπο και να αρνηθούμε πώληση επί πίστωση.

Τέλος στην απευχόμενη περίπτωση που οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει μεταξύ της εταιρείας και πελάτη, δεν μπορεί να επιλυθεί με διμερή συμφωνία, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

 

© 2007, Metalindustrial, All Rights Reserved